Solidariteitskas

Berichtenarchief
Achtergrond en doel van dit belangrijke fonds In juni worden de e-mails en brieven om bij te dragen aan de Solidariteitskas verstuurd. Nu alvast wat achtergrond informatie over waar de Solidariteitskas voor staat. De Protestantse Gemeenten (PKN) uit heel het land dragen via een jaarlijkse bijdrage bij aan de Solidariteitskas. Zo ondersteunen gemeenten elkaar en geven elkaar kansen om levendig en krachtig in deze wereld te staan. Wat gebeurt er met de bijdragen Er zijn gemeenten die tegen de grenzen van de eigen mogelijkheden aanlopen. De ideeën zijn er wel, maar de menskracht en/of het geld ontbreekt. De Solidariteitskas is er voor die gemeenten. Daarnaast zijn er ook gemeenten die vernieuwende ideeën hebben. Die kansen zien om nieuwe wegen in te slaan. Ook voor hen is er de Solidariteitskas. Enkele concrete voorbeelden voor hulp vanuit de Solidariteitskas zijn: deskundige hulp bij gemeentevernieuwing, oppakken van samenwerking tussen gemeenten en expertise bij fusie of verkoop. In de Bijbel (Nieuwe Bijbelvertaling) is het woord solidariteit slechts één keer te vinden. Die ene zin is echter zeer krachtig en veelzeggend: “En houd de liefdadigheid en onderlinge solidariteit in ere, want dat zijn offers waarin God behagen schept” . (Hebreeën 13:16) Door uw bijdrage aan de Solidariteitskas houdt u de onderlinge solidariteit tussen gemeenten in ere. Bijdragen aan de Solidariteitskas in 2023 De Protestantse Gemeente Zwolle vraagt een bijdrage van tien euro van al onze gemeenteleden vanaf 18 jaar. Als gemeente hebben wij een ‘verplichte afdracht’ van vijf euro per belijdend lid. Vanuit de Synode (kerkrentmeesterlijk quotum): De verplichte bijdrage voor de Solidariteitskas is momenteel € 5,- per belijdend lid. De verwachting is dat in het komende jaar het bedrag zal worden gehandhaafd. Mocht het bedrag worden verhoogd, dan ligt het voor de hand dit door te berekenen in de bijdrage die aan de leden wordt gevraagd. In de ‘Uitvoeringsregeling behorende bij de Uniforme quotisatieregelingen en de Solidariteitskas’ wordt in bepaling 5.2. en 5.3 overigens geadviseerd: “het tweevoudige van de onder 5.1 bedoelde heffing (op dit moment dus € 5,- per belijdend lid) te vragen van de belijdende leden, maar ook van andere dan de belijdende leden, ter verhoging van de eigen plaatselijke inkomsten”. Dit betekent dat tien euro per persoon wordt gevraagd. Bijdragen aan de eigen gemeente Wanneer voor de actie voor de Solidariteitskas méér wordt gegeven dan de verplichte afdracht, mag dat meerdere gedeelte binnen de eigen gemeente worden gebruikt. Dat is ook voor de Protestantse Gemeente Zwolle heel belangrijk, want er zijn natuurlijk veel kosten voor het in stand houden van onze plaatselijke gemeente. Om een indruk te krijgen wat cijfers: De verplichte afdracht (quotum) Solidariteitskas is € 23.680,00 voor het jaar 2023. Dat betekent, dat alles wat in 2023 méér dan dit bedrag bijéén wordt gebracht, ten goede komt aan onze eigen gemeente. Het hoeft geen verder betoog om aan te geven, hoe belangrijk de Solidariteitskas is voor de Protestantse Kerk in Nederland én ook voor onze eigen Protestantse Gemeente Zwolle. Mogen wij u vragen solidair te zijn? Kerkrentmeesters, Protestantse Gemeente Zwolle