Sacramenten en rituelen

Avondmaalsvieringen
Ongeveer zes keer per jaar wordt er een Avondmaalsviering gehouden. Ieder die “in de Heer gelooft en Hem van harte liefheeft” is genodigd voor de Avondmaalsviering. Ook kinderen zijn van harte welkom. In verband met de hygiëne (verkoudheid, allergie) zijn ook enkele kleine bekertjes met wijn en druivensap voorhanden.
De Avondmaalsviering kent twee vormen:
• de lopende viering, waarin de kerkgangers brood en beker (met wijn of druivensap) voorin de kerk ontvangen.
• een viering in de kring, waarin de kerkgangers samen een kring vormen om brood en beker te ontvangen.
Kerkgangers die slecht ter been zijn ontvangen brood en beker op hun zitplaats.

Doop en belijdenis
Ouders die hun kind willen laten dopen wordt gevraagd dit tijdig te melden bij één van de predikanten. Naast genoemde doopzondagen biedt ook de Paasnacht de gelegenheid tot doop. In deze bijzondere viering wordt stil gestaan bij iedereen die ooit gedoopt is en wordt ook de doop van de kinderen in het afgelopen jaar herinnerd. Deze bijzondere dienst is daarom ook de gelegenheid bij uitstek voor het doen van belijdenis. Voorafgaand hieraan is er voor de geloofsleerlingen belijdeniscatechese. Dit seizoen wordt deze vorm van catechese aangeboden door ds. Hans Tissink. Tijdens doopdiensten worden alleen foto’s gemaakt door één van de fotografen van de Adventskerk: Paula Santbulte of Eduard Metselaar.

Kinderzegen
In de Adventskerk is sinds december 2012 ruimte ontstaan voor de kinderzegen. Ouders die dat willen kunnen hun kind(-eren) laten zegenen in de eredienst. De kinderen kunnen later zelf beslissen of ze gedoopt willen worden. De kinderzegen is een sober ritueel. We maken daarbij gebruik van een orde zoals beschreven staat in het Dienstboek van de PKN (deel 2). Na de presentatie, gebed, lied en motivatie van de ouders volgt de zegening van de kinderen onder handoplegging. Ook de ouders ontvangen de zegen. Voorafgaand aan deze dienst vindt een gesprek plaats met ds. Hans Tissink.

Huisdiensten
Bij ziekte of het naderen van de dood kunnen gemeenteleden verzoeken om een korte huisdienst. In de huiskamer of een kamer in het ziekenhuis verzamelen de zieke, familie, predikant, ouderling/contactpersoon en diaken zich. Samen doen ze een beroep op God. In gebed, zang en ritueel wordt God aangeroepen om ontferming. Het Dienstboek van de Protestantse Kerk biedt een variatie aan mogelijkheden. Daaraan is de ziekenzalving toegevoegd. De zalving met olie verwijst naar de heilige Geest. Zoals de olie in het lichaam binnendringt, zo wil Gods Geest het hart van de zieke verlichten en versterken in tijden van zorg en angst. De zalving is een gebedshandeling waarin God wordt gevraagd om kracht, aanwezigheid, heil en redding. In de Adventskerk hebben we hiervoor een eigen boekje gemaakt, in navolging van het Dienstboek van de Protestantse Kerk, met verschillende mogelijkheden voor een huisdienst in tijden van ziekte en het naderen van de dood. Wie een huisdienst wenst, kan contact opnemen met de wijkouderling of wijkpredikant. Zij vertellen u er graag meer over.

Laatste zondag van het kerkelijk jaar en de gedachteniswand.
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar worden de overleden gemeenteleden herdacht. De nabestaanden krijgen een persoonlijke uitnodiging voor deze dienst. Eind 2011 is een speciale gedachteniswand in gebruik genomen. Deze gedachteniswand symboliseert met een Jacobsladder de verbinding tussen het aardse en het hemelse. De Hebreeuwse letter Beth, die op handen wordt gedragen, staat centraal in de gedachteniswand. Deze letter lijkt op een open huis en verwijst naar Bethel= huis van God. Daarom heen zijn steendragers, waarop de stenen met namen van de overledenen geplaatst kunnen worden.