Studentenpastoraat

Onder de naam RE:LINK  geeft pastor Martin Jans (foto) vorm aan het studentenpastoraat op Hogeschool Windesheim, ArteZ Hogeschool voor de Kunsten en de Katholieke PABO in Zwolle. Het studentenpastoraat heeft een aantal kenmerkende facetten:

Missiepost

Studenten met en zonder kerkelijke achtergrond zoeken naar antwoorden op existentiële vragen in deze fase van hun leven. Het studentenpastoraat voorziet in de mogelijkheid om vanuit levensbeschouwelijk perspectief studenten te stimuleren na te denken over deze vragen. Het studentenpastoraat kan voor hen een bron van inspiratie, een ‘stad op een berg’ zijn.
In dit proces van zoeken en nadenken kan groeien wat wezenlijk is voor de christelijke traditie: het vertrouwen dat met elkaar gedeeld wordt. Dit levert nieuwe vormen op waarin de geloofstraditie wordt voortgezet, bijvoorbeeld in begeleiding en training van studenten om hen te helpen de activiteiten die zij ondernemen juist ook vanuit hun spiritualiteit te ondernemen.

Leerschool

 Studenten zijn de leiders van morgen. Het studentenpastoraat is er voor alle studenten die zich willen oriënteren op of zich willen vormen in het christelijk geloof in relatie met thema’s als  wetenschap, ethiek, cultuur, andere religieuze tradities. Het studentenpastoraat zet studenten aan tot nadenken over deze thema’s en stelt hen in staat over deze thema’s een eigen visie te ontwikkelen.

Veilige haven

Het studentenpastoraat is een veilige haven voor een ieder die daar behoefte aan heeft. Het studentenpastoraat richt zich onder andere op studenten die de ervaring hebben ‘ontworteld’ te zijn: internationale studenten, studenten met een beperking, studenten die lastig aansluiting vinden bij andere groepen om welke reden dan ook. Het studentenpastoraat wil voor hen fungeren als een veilige haven.

Contact

Martin Jans – Studentenpastor Windesheim / ArtEZ / KPZ Zwolle
RE:LINK – Interkerkelijk Studentenpastoraat Hoger Onderwijs
Campus 2-6, kamer C-194
8017 CA Zwolle
tel. 088-4699535 mob. 06-30227431
E-mail: m.jans@windesheim.nl – Twitter: @martinwjans
Website  www.relink-zwolle.nl