Onze visie

Samen willen wij een veelkleurige en open geloofsgemeenschap vormen van mensen die het geloof op verschillende manieren beleven en daarmee elkaar aanvullen en verrijken. De Bijbel is onze inspiratiebron en ons houvast. Wat ons raakt en bindt zijn de verhalen uit de Bijbel. Wij geloven dat in Jezus Christus te zien is dat de dood niet het laatste woord heeft. We laten ons inspireren door Gods Geest en zijn actief betrokken op de samenleving en de wereld.

Wij zoeken naar wat ons verbindt. Dit betekent dat wij werk maken van onze onderlinge betrokkenheid, als gemeenteleden van verschillende generaties, van verschillende geaardheid, met verschillende geloofsbelevingen. Wij zijn een inclusieve geloofsgemeenschap, waarin iedereen zich gezien en gekend mag weten. Wij willen ons licht ook laten stralen in onze omgeving buiten de kerk. Ook daar willen wij vonken overbrengen en vonken opvangen van wat anderen bezielt vanuit onze wederkerige betrokkenheid.

De kerk als plek voor geloof en bezinning

Als kerk willen we een eigentijdse plek bieden voor geloven en bezinning. Daarbij zoeken we actief naar vernieuwing en kiezen we naast de traditionele Bijbelvertalingen voor vormen en vertalingen van Gods verhaal die ook toekomstige generaties aanspreken. Wij verlangen ernaar de oude verhalen door middel van een heldere uitleg te mogen verstaan, zodat ze een toetssteen voor ons dagelijks leven kunnen zijn. Door het lezen van deze verhalen willen wij God en Zijn bedoelingen beter leren begrijpen. We geloven dat er levenslessen in deze verhalen staan die mensen door generaties heen en in de toekomst bemoedigen, vertrouwen kunnen geven en hoop bieden. Daarbij zoeken we naar manieren om ook niet kerkelijke mensen te laten delen in deze verhalen. Wij willen er voor elkaar zijn en willen aan iedereen een plek bieden voor bezinning en overdenking. We gedenken feestelijke en verdrietige momenten met elkaar en zijn elkaar tot steun.

We willen maatschappelijk betrokken zijn omdat geloof niet zonder daden kan. Als mens hebben we een taak in de wereld om bij te dragen aan het welzijn van alle mensen. Als rentmeesters van Gods goede schepping zijn wij geroepen om zorg te dragen voor de aarde. We willen recht doen aan alles wat op aarde leeft en zijn daarom betrokken op actuele thema’s.

Zo veelkleurig als we zijn, zo veelvormig willen we vieren en zingen. We zoeken samen naar meer eigentijdse manieren van vieren die ook jongeren aanspreken, naast de traditionele vieringen. Er is ruimte voor verschillende soorten muziek en muziekinstrumenten en voor het zingen in meerdere talen.

Als gemeenschap willen we jaarlijks meerdere activiteiten organiseren, gericht op hoofd, hart en handen. Leerhuizen, bijbelstudies en geloofsgesprekken voeden, versterken en vernieuwen ons geloof. De komende jaren willen we specifiek inzetten op (nieuwe) activiteiten voor de jeugd. Hierbij zal er expliciet aandacht zijn voor eigentijdse vieringen in een taal die de jongere generaties aanspreekt, zodat ook zij geraakt worden door Gods verhaal en zich blijvend gezien en verbonden voelen met onze gemeente.

Ons visitekaartje

• een geloofsgemeenschap met God en de Bijbel als bron van ons geloof;
• een geloofsgemeenschap met aandacht voor elkaar en voor de wereld;
• een geloofsgemeenschap waarin het leven wordt gevierd, beleefd en gedeeld;
• een geloofsgemeenschap waar muziek in zit; we houden vieringen met variatie in muziek,
variatie van liederenrepertoire, met verschillende instrumenten en zangers;
• een eigentijdse, uitnodigende, sprankelende geloofsgemeenschap vol creativiteit,
enthousiasme en verlangen naar geestelijke inspiratie;
• een gastvrije geloofsgemeenschap volop in beweging en vol van activiteiten.

Deze tekst is afkomstig uit notitie “Huis van Leven – op weg naar samen” uit 2022.