Pastoraat Oosterkerk

Taakgroep Pastoraat
In de Taakgroep Pastoraat van de Oosterkerk wordt het pastorale beleid voorbereid (adviesfunctie). Tevens zet de taakgroep het door de wijkkerkenraad uitgezette beleid om in concrete afspraken (coördinerende functie). De werkgroepen die onder de Taakgroep Pastoraat vallen, hebben een uitvoerende functie maar zijn via afvaardiging in de taakgroep wel betrokken bij het beleid. Elke werkgroep heeft een eigen verantwoordelijkheid voor een deelgebied van het pastoraat binnen de wijk.

Bemensing taakgroep en werkgroepen
In de Taakgroep Pastoraat hebben de wijkpredikanten en de vertegenwoordigers van de verschillende werkgroepen zitting. Daarnaast is de wijkkerkenraad in de taakgroep vertegenwoordigd door tenminste één (pastorale) ambtsdrager. Iedere werkgroep bestaat uit een aantal ‘bezoekers’: één van hen vertegenwoordigt de desbetreffende werkgroep in de Taakgroep Pastoraat. De werkgroepen worden bemenst door minimaal één ambtsdrager, één predikant en bezoekers of wijkwerkers. De predikanten nemen ieder één of meerdere werkgroepen onder de hoede.

Werkgroep ouderenpastoraat
Deze werkgroep organiseert het bezoekwerk aan mensen van 80 jaar en ouder die dit bezoek graag willen.

Werkgroep nieuw ingekomen personen
Deze werkgroep zorgt dat alle nieuw ingekomen gemeenteleden van de Oosterkerk worden benaderd, zodra bekend is dat zij lid zijn geworden van de Oosterkerk. Nieuwe gemeenteleden in de leeftijd t/m 25 jaar ontvangen een kaart met daarop de gegevens van de Oosterkerk en de predikanten; vanaf 25 jaar wordt er een welkomstbezoek gebracht, indien men daar prijs op stelt.

Organisatie en rapportage
De Taakgroep Pastoraat komt geregeld bijeen om het reilen en zeilen van de verschillende werkgroepen te bespreken, haar beleid te toetsen en waar nodig bij te stellen. De taakgroep heeft een voorzitter en een secretaris. Schriftelijke verslagen van de Taakgroep Pastoraat worden aan de scriba van de wijkkerkenraad gestuurd en aan de leden van de verschillende werkgroepen.

Pastoraat en Diaconaat
De Taakgroep Pastoraat onderhoudt contact met de Wijkdiaconie. De diakenen kunnen in goed overleg zitting hebben in een werkgroep of een vergadering van de taakgroep bijwonen.

Training
De Taakgroep Pastoraat stimuleert bij mensen die bezoekwerk doen het volgen van cursussen en initieert deze waar nodig. Ook kan voor een training of cursus iemand van buiten worden gevraagd, zoals een gemeenteadviseur. De taakgroep moedigt aan dat leden van de verschillende werkgroepen ervaringen uitwisselen en elkaar bij het bezoekwerk ondersteunen.

Pastorale aanvraag doen
Pastorale aanvragen kunnen per email of per telefoon gemeld worden bij één van de predikanten. Eén van de predikanten zal één van de werkgroepen inschakelen bij het geven van de gewenste pastorale aandacht. De contactgegevens van de predikanten vindt u hier.

Pastoraat en postbezorging
Bij het bezorgen of afgeven van post worden soms signalen opgevangen die aanleiding kunnen geven tot pastoraal contact. Postbezorgers kunnen contact opnemen met één van de predikanten.

Contact met Taakgroep Pastoraat
Voor vragen over het pastoraat kunt u contact opnemen met één van de predikanten of kerkelijke werkers. Hun contactgegevens vindt u hier.