Voorgenomen besluit: Adventskerk en Oosterkerk samen één wijkgemeente

Berichtenarchief

De wijkkerkenraden van Adventskerk en Oosterkerk hebben de intentie uitgesproken om één wijkgemeente te willen zijn binnen de Protestantse Gemeente Zwolle (PGZ). Dit voorgenomen besluit wordt verder uitgewerkt en zondag 9 februari 2020 voorgelegd aan de beide wijkgemeenten tijdens een Gemeenteberaad in zowel Adventskerk als Oosterkerk.

Sinds eind 2018 vormen de beide wijkgemeenten samen een ‘cluster’ binnen de PGZ; de samenwerking tussen Adventskerk en Oosterkerk begon echter al voor de clustervorming.
De predikanten en kerkelijk werker van beide kerken vormen samen één team, gaan voor in beide kerken en werken nauw samen. De moderamina vergaderen ook al regelmatig samen. Tijdens de gezamenlijke vergadering van 18 november jl. is een concept plan van aanpak besproken. Gezamenlijke doelstelling is om binnen een nog nader te formuleren tijdspad te komen tot het vormen van één wijkgemeente met één kerkenraad.

     

Werkgroepen
Voorbereidende werkgroepen zijn actief. Zo is er een werkgroep Financiën die vanuit verschillende scenario’s de mogelijkheden voor de toekomst van de nieuwe wijkgemeente onderzoekt. Zo
wordt bijvoorbeeld berekend of en hoelang het mogelijk is om voorlopig nog twee wijkkerken te behouden. Verder zijn de werkgroepen Waarderende Gemeente Opbouw (WGO) van beide kerken actief (gericht op visie en inhoud); deze WGO werkgroepen komen in januari 2020 weer bij elkaar.

Terugkoppeling
Ondertussen gaat de huidige samenwerking door en zijn er tal van contacten tussen de (nu nog twee) wijkgemeenten op het gebied van onder meer pastoraat, diaconie, eredienst, jeugdwerk, vorming en toerusting en communicatie. In januari nemen beide kerkenraden een besluit over het vervolgtraject, de planning en het tijdspad. Op zondag 9 februari volgt terugkoppeling van de voortgang naar de gemeenten tijdens een Gemeenteberaad aansluitend aan de dienst in beide kerken.

Zorgvuldigheid
De beide wijkkerkenraden ervaren het samengaan als een noodzakelijk en intensief traject dat ook nieuwe energie geeft en perspectief biedt. Zorgvuldigheid en de inbreng van iedereen die zich bij het proces betrokken voelt, is daarbij van groot belang. Voor vragen kunt u uiteraard contact opnemen met ons.

Namens de beide wijkkerkenraden,
Dik Kremer, voorzitter wijkkerkenraad Oosterkerk gemeente
Anneke van der Meulen, voorzitter a.i. wijkkerkenraad Adventskerk gemeente