Heilige huisjes

Berichtenarchief

Onder de naam Heilige Huisjes heeft de Protestantse Gemeente Zwolle in 2018 uitvoerig stilgestaan bij de kostenstructuur en de gevolgen van vergrijzing en afnemend kerkbezoek. De uitkomst is dat er drie clusters worden gevormd van elk twee wijkkerken.

Ieder cluster krijgt grote financiële zelfstandigheid, maar ook de taak ervoor te zorgen dat ten minste 50 % van de inkomsten aan pastoraat worden besteed. Lukt dat niet, dan zal er een gebouw moeten worden afgestoten.

Binnen het cluster Adventskerk-Oosterkerk starten we een detail onderzoek naar de kosten binnen ons cluster. Op basis hiervan kunnen we een schatting maken of en zo ja wanneer we  binnen ons cluster moeten nadenken over het loslaten van één van de huidige vierplekken.  De planning is dat rond de zomer we de eerste uitkomsten aan beide wijkgemeentes kunnen presenteren.

Meer informatie vindt u op de website van Heilige Huisjes.