Moderamen

Moderamen

Jan Duenk, voorzitter kerkenraad
E-mail: jduenk@home.nl

Anneke van der Meulen, scriba en assessor
E-mail: an.vandermeulen@planet.nl

Cora Tienstra, voorzitter Pastorale Raad
E-mail: coratienstra@hetnet.nl

Ds. Hans Tissink,
E-mail: dstissink@adventskerk.nl

Ds. Nelleke Eygenraam,
E-mail: dseygenraam@adventskerk.nl

Anna Oldenkamp, voorzitter Diaconale raad
E-mail: annaoldenkamp@outlook.com