Diaconaat

Diaconie Adventskerk

De diakenen in de Adventskerk vormen samen de Diaconale Raad (DR). Naast hun taken tijdens de eredienst zoals voorbede, collecten en avondmaalsviering, zijn zij verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van het diaconale werk in de wijk. De raad organiseert daarvoor onder meer de autodienst, de bestemming van de bloemengroet, gezamenlijke maaltijden en inzamelingen voor de voedselbank. Daarnaast adviseert de DR de kerkenraad over het diaconale beleid.

De Diaconale Raad ondersteunt de werkgroep Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) en de Diaconale Werkgroep Roemenië (DWR).
DR werkt samen met Stichting Present. Diakenen van de DR hebben zitting in het college van de PGZ en nemen deel aan de vergaderingen van het Diaconaal Platform Zwolle.

Voorzitter
Anna Oldenkamp
Tel. 038 4661645
E-mail: a.oldenkamp13@outlook.com

Secretaris
VACANT
E-mail: diaconie@adventskerk.nl

Penningmeester
Hetty Meiberg
Tel. 038 4651273 of 06 24973209
Email: hetmot@home.nl
Rekeningnummer Diaconie: NL30 RABO 0113 9026 38

Autodienst
Oudere gemeenteleden die niet meer zelfstandig naar de morgendienst in de Adventskerk kunnen komen, kunnen een beroep doen op de autodienst. Via onderstaand adres kunt u zich ook aanmelden als chauffeur voor de autodienst.

Contactpersoon:

Derk Schipper,
E-mail: autodienst-adventskerk@outlook.com 
Tel. 06 18393001

Bloemengroep
De bloemengroep is verantwoordelijk voor het kopen, schikken en plaatsen van de bloemen op het liturgisch centrum. Elke zondag zorgt de bloemengroep voor een boeket bloemen op de Avondmaalstafel; daarbij worden de liturgische kleuren gevolgd. Bij bijzondere gelegenheden wordt er een symbolische schikking gemaakt. Vooral in de Advents- en veertigdagentijd wordt hieraan extra aandacht besteed.

Contactpersoon:

Tieneke de Jong
E-mail: tienekedejong@gmail.com

Bloemengroet
Aan het eind van de kerkdienst wordt het boeket als “bloemengroet” vanuit de gemeente naar een (ziek) gemeentelid gebracht ter bemoediging.

Coördinatie van de bloemengroet:

Marjan Metselaar
E-mail: marjanmetselaar63@gmail.com

ZWO
De afkorting ZWO staat voor: Zending: delen van geloof, Werelddiaconaat: recht doen aan mensen, Ontwikkelingssamenwerking: duurzaamheid en rechtvaardigheid. De PKN (Protestantse Kerk in Nederland) heeft haar activiteiten op deze gebieden gebundeld in Kerk in Actie (www.kerkinactie.nl). ZWO helpt gemeenteleden om haar missionaire en diaconale roeping wereldwijd gestalte te geven. Er wordt gebruik gemaakt van projecten via Kerk in Actie. Via acties als bijvoorbeeld de Paarse bussen in de 40-dagentijd en Adventstijd wordt er aandacht gevraagd voor een project dat daarvoor is uitgekozen.

ZWO programma 2020 – 2022

Doorlopende Inzamelingsactie
In de hal van de Adventskerk, onder de kapstok, staat een grote witte ton met een rode deksel waar alle hieronder genoemde producten in gedeponeerd kunnen worden: cartridges, oude mobiele telefoons, oud geld en buitenlands geld, kaarten en postzegels. De opbrengst gaat naar diverse goede doelen. Voor meer informatie: http://www.kerkinactie.nl/inzameling.

Contactpersoon:

Joke Gosker
E-mail: jm.gosker@gmail.com
Tel. 038 4605160

Diaconale Werkgroep Roemenië
Sinds1990 zijn er vriendschappelijke betrekkingen met de Reformatorische kerk in het dorp Györgyfalva. De DWR ondersteunt diverse projecten in het dorp. Twee keer per jaar wordt er een kledinginzameling georganiseerd. De kleding wordt in Györgyfalva verkocht en met de opbrengst worden projecten in het dorp ondersteund. Kleding, schoenen, textiel is altijd welkom! Om het werk van de DWR mogelijk te blijven maken zijn wij geheel afhankelijk van giften. Deze kunt u aftrekken van de belasting!

Contactpersoon:

Marjan Metselaar (voorzitter werkgroep DWR)
Tel. 038 4651745
E-mail: dwr-adventskerk@outlook.com

Als u tussentijds kleding af wilt geven kunt u contact opnemen met:

Derk Schipper (secretaris)
Tel. 06 18393001

Ruud van Pelt (penningmeester)
Tel. 06 10395811

Financiële ondersteuning

Wie vraag je hulp als je de eindjes niet meer aan elkaar kunt knopen? Je wilt er ook niet mee te koop lopen. En eigenlijk moet je jezelf toch kunnen redden? Zit u in zo’n situatie of kent u iemand die het moeilijk heeft, meld het alstublieft bij de Diaconie.

Contactpersoon:

Hetty Meiberg, penningmeester wijkdiakonie
E-mail: hetmot@home.nl

U kunt ook contact opnemen met de diaconaal consulent voor Zwolle, Wim van Ree

E-mail: consulent@diaconiezwolle.nl
Tel: 038 4217596.